Udostępnij za pośrednictwem


IdentityRoleClaim<TKey>.ClaimType Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia typ oświadczenia dla tego oświadczenia.

public:
 virtual property System::String ^ ClaimType { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public virtual string ClaimType { get; set; }
public virtual string? ClaimType { get; set; }
member this.ClaimType : string with get, set
Public Overridable Property ClaimType As String

Wartość właściwości

Dotyczy