Udostępnij za pośrednictwem


IRoleStore<TRole>.CreateAsync(TRole, CancellationToken) Metoda

Definicja

Tworzy nową rolę w magazynie jako operację asynchroniczną.

public:
 System::Threading::Tasks::Task<Microsoft::AspNetCore::Identity::IdentityResult ^> ^ CreateAsync(TRole role, System::Threading::CancellationToken cancellationToken);
public System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Identity.IdentityResult> CreateAsync (TRole role, System.Threading.CancellationToken cancellationToken);
abstract member CreateAsync : 'Role * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Identity.IdentityResult>
Public Function CreateAsync (role As TRole, cancellationToken As CancellationToken) As Task(Of IdentityResult)

Parametry

role
TRole

Rola do utworzenia w magazynie.

cancellationToken
CancellationToken

Używane CancellationToken do propagowania powiadomień, które należy anulować operacji.

Zwraca

Obiekt Task<TResult> reprezentujący IdentityResult zapytanie asynchroniczne.

Dotyczy