Udostępnij za pośrednictwem


UserClaimsPrincipalFactory<TUser,TRole>.UserManager Właściwość

Definicja

Pobiera element UserManager<TUser> dla tej fabryki.

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Identity::UserManager<TUser> ^ UserManager { Microsoft::AspNetCore::Identity::UserManager<TUser> ^ get(); };
public Microsoft.AspNetCore.Identity.UserManager<TUser> UserManager { get; }
member this.UserManager : Microsoft.AspNetCore.Identity.UserManager<'User (requires 'User : null)>
Public ReadOnly Property UserManager As UserManager(Of TUser)

Wartość właściwości

Bieżący UserManager<TUser> dla tego wystąpienia fabryki.

Dotyczy