ActionDescriptorExtensions.GetProperty<T>(ActionDescriptor) Metoda

Definicja

Pobiera wartość właściwości z Properties kolekcji przy użyciu podanej wartości T jako klucza.

public:
generic <typename T>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static T GetProperty(Microsoft::AspNetCore::Mvc::Abstractions::ActionDescriptor ^ actionDescriptor);
public static T GetProperty<T> (this Microsoft.AspNetCore.Mvc.Abstractions.ActionDescriptor actionDescriptor);
public static T? GetProperty<T> (this Microsoft.AspNetCore.Mvc.Abstractions.ActionDescriptor actionDescriptor);
static member GetProperty : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Abstractions.ActionDescriptor -> 'T
<Extension()>
Public Function GetProperty(Of T) (actionDescriptor As ActionDescriptor) As T

Parametry typu

T

Typ właściwości.

Parametry

actionDescriptor
ActionDescriptor

Deskryptor akcji.

Zwraca

T

Właściwość lub wartość domyślna .T

Dotyczy