Udostępnij za pośrednictwem


RazorPage<TModel>.Model Właściwość

Definicja

Pobiera właściwość ViewData Model właściwości .

public:
 property TModel Model { TModel get(); };
public TModel Model { get; }
member this.Model : 'Model
Public ReadOnly Property Model As TModel

Wartość właściwości

TModel

Dotyczy