Udostępnij za pośrednictwem


RazorPage<TModel>.ViewData Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia słownik dla danych widoku.

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Mvc::ViewFeatures::ViewDataDictionary<TModel> ^ ViewData { Microsoft::AspNetCore::Mvc::ViewFeatures::ViewDataDictionary<TModel> ^ get(); void set(Microsoft::AspNetCore::Mvc::ViewFeatures::ViewDataDictionary<TModel> ^ value); };
[Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.Internal.RazorInject]
public Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.ViewDataDictionary<TModel> ViewData { get; set; }
[<Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.Internal.RazorInject>]
member this.ViewData : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.ViewDataDictionary<'Model> with get, set
Public Property ViewData As ViewDataDictionary(Of TModel)

Wartość właściwości

Atrybuty
Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.Internal.RazorInjectAttribute

Dotyczy