Udostępnij za pośrednictwem


RazorView.Path Właściwość

Definicja

Pobiera ścieżkę widoku rozpoznawaną przez IViewEngineelement .

public:
 property System::String ^ Path { System::String ^ get(); };
public string Path { get; }
member this.Path : string
Public ReadOnly Property Path As String

Wartość właściwości

Implementuje

Dotyczy