Udostępnij za pośrednictwem


RazorView.RazorPage Właściwość

Definicja

Pobiera IRazorPage wystąpienie wykonywane przez widoki.

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Mvc::Razor::IRazorPage ^ RazorPage { Microsoft::AspNetCore::Mvc::Razor::IRazorPage ^ get(); };
public Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.IRazorPage RazorPage { get; }
member this.RazorPage : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.IRazorPage
Public ReadOnly Property RazorPage As IRazorPage

Wartość właściwości

Dotyczy