Udostępnij za pośrednictwem


RazorView.ViewStartPages Właściwość

Definicja

Pobiera sekwencję wystąpień _ViewStart IRazorPage wykonywanych przez ten widok.

public:
 property System::Collections::Generic::IReadOnlyList<Microsoft::AspNetCore::Mvc::Razor::IRazorPage ^> ^ ViewStartPages { System::Collections::Generic::IReadOnlyList<Microsoft::AspNetCore::Mvc::Razor::IRazorPage ^> ^ get(); };
public System.Collections.Generic.IReadOnlyList<Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.IRazorPage> ViewStartPages { get; }
member this.ViewStartPages : System.Collections.Generic.IReadOnlyList<Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.IRazorPage>
Public ReadOnly Property ViewStartPages As IReadOnlyList(Of IRazorPage)

Wartość właściwości

Dotyczy