MultiSelectList.GetEnumerator Metoda

Definicja

Zwraca moduł wyliczający, który iteruje po kolekcji.

public:
 virtual System::Collections::Generic::IEnumerator<Microsoft::AspNetCore::Mvc::Rendering::SelectListItem ^> ^ GetEnumerator();
public virtual System.Collections.Generic.IEnumerator<Microsoft.AspNetCore.Mvc.Rendering.SelectListItem> GetEnumerator ();
abstract member GetEnumerator : unit -> System.Collections.Generic.IEnumerator<Microsoft.AspNetCore.Mvc.Rendering.SelectListItem>
override this.GetEnumerator : unit -> System.Collections.Generic.IEnumerator<Microsoft.AspNetCore.Mvc.Rendering.SelectListItem>
Public Overridable Function GetEnumerator () As IEnumerator(Of SelectListItem)

Zwraca

IEnumerator<SelectListItem>

Implementuje

Dotyczy