ViewContext.ClientValidationEnabled Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy jest włączona walidacja po stronie klienta.

public:
 property bool ClientValidationEnabled { bool get(); void set(bool value); };
public bool ClientValidationEnabled { get; set; }
member this.ClientValidationEnabled : bool with get, set
Public Property ClientValidationEnabled As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

Dotyczy