TokenizerBackedParser<TTokenizer,TSymbol,TSymbolType>.EndOfFile Właściwość

Definicja

protected:
 property bool EndOfFile { bool get(); };
protected bool EndOfFile { get; }
member this.EndOfFile : bool
Protected ReadOnly Property EndOfFile As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

Dotyczy