Udostępnij za pośrednictwem


PrerenderTagHelper.ViewContext Właściwość

Definicja

Element ViewContext.

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Mvc::Rendering::ViewContext ^ ViewContext { Microsoft::AspNetCore::Mvc::Rendering::ViewContext ^ get(); void set(Microsoft::AspNetCore::Mvc::Rendering::ViewContext ^ value); };
[Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.ViewContext]
[Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.HtmlAttributeNotBound]
public Microsoft.AspNetCore.Mvc.Rendering.ViewContext ViewContext { get; set; }
[<Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.ViewContext>]
[<Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.HtmlAttributeNotBound>]
member this.ViewContext : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Rendering.ViewContext with get, set
Public Property ViewContext As ViewContext

Wartość właściwości

Atrybuty

Dotyczy