RenderToStringResult.Globals Właściwość

Definicja

W przypadku ustawienia określa dane z możliwością serializacji JSON, które powinny zostać dodane jako zestaw globalnych zmiennych JavaScript w dokumencie. Może to służyć do transferu dowolnych danych z kodu wstępnego po stronie serwera do kodu po stronie klienta (na przykład w celu przeniesienia stanu magazynu Redux).

public:
 property Newtonsoft::Json::Linq::JObject ^ Globals { Newtonsoft::Json::Linq::JObject ^ get(); void set(Newtonsoft::Json::Linq::JObject ^ value); };
public Newtonsoft.Json.Linq.JObject Globals { get; set; }
member this.Globals : Newtonsoft.Json.Linq.JObject with get, set
Public Property Globals As JObject

Wartość właściwości

Newtonsoft.Json.Linq.JObject

Dotyczy