HttpResponseStreamWriter.WriteLine(ReadOnlySpan<Char>) Metoda

Definicja

Zapisuje reprezentację tekstu zakresu znaków w strumieniu tekstowym, po którym następuje terminator wiersza.

public:
 override void WriteLine(ReadOnlySpan<char> value);
public override void WriteLine (ReadOnlySpan<char> value);
override this.WriteLine : ReadOnlySpan<char> -> unit
Public Overrides Sub WriteLine (value As ReadOnlySpan(Of Char))

Parametry

Dotyczy