Udostępnij za pośrednictwem


IReadOnlyNavigation.IReadOnlyNavigationBase.DeclaringEntityType Właściwość

Definicja

Pobiera typ jednostki, do którego należy ta właściwość nawigacji.

override sealed Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.IReadOnlyEntityType Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.IReadOnlyNavigationBase.DeclaringEntityType { [System.Diagnostics.DebuggerStepThrough] get; }
[<get: System.Diagnostics.DebuggerStepThrough>]
member this.Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.IReadOnlyNavigationBase.DeclaringEntityType : Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.IReadOnlyEntityType
 Overrides NotOverridable ReadOnly Property DeclaringEntityType As IReadOnlyEntityType Implements IReadOnlyNavigationBase.DeclaringEntityType

Wartość właściwości

Implementuje

Atrybuty

Dotyczy