OrderingExpression.Type Właściwość

Definicja

Pobiera statyczny typ wyrażenia, które Expression reprezentuje.

public override Type Type { get; }
member this.Type : Type
Public Overrides ReadOnly Property Type As Type

Wartość właściwości

Dotyczy