IRemoteServiceBroker.CancelServiceRequestAsync(Guid) Metoda

Definicja

Zwalnia zasoby przydzieloną w wyniku wcześniejszego wywołania, RequestServiceChannelAsync(ServiceMoniker, ServiceActivationOptions, CancellationToken) gdy klient nie może lub nie zakończy połączenia z żądaną usługą.

public:
 System::Threading::Tasks::Task ^ CancelServiceRequestAsync(Guid serviceRequestId);
public System.Threading.Tasks.Task CancelServiceRequestAsync (Guid serviceRequestId);
abstract member CancelServiceRequestAsync : Guid -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function CancelServiceRequestAsync (serviceRequestId As Guid) As Task

Parametry

serviceRequestId
Guid

Wartość RequestId z instrukcji połączenia, które nie zostaną zastosowane.

Zwraca

Task

Zadanie reprezentujące żądanie do anulowania.

Dotyczy