ServiceMoniker.Version Właściwość

Definicja

Pobiera wersję usługi lub wersję oczekiwaną przez klienta.

public:
 property Version ^ Version { Version ^ get(); };
[Newtonsoft.Json.JsonConverter(typeof(Newtonsoft.Json.Converters.VersionConverter))]
[System.Runtime.Serialization.DataMember]
public Version? Version { get; }
[<Newtonsoft.Json.JsonConverter(typeof(Newtonsoft.Json.Converters.VersionConverter))>]
[<System.Runtime.Serialization.DataMember>]
member this.Version : Version
Public ReadOnly Property Version As Version

Wartość właściwości

Version
Atrybuty
Newtonsoft.Json.JsonConverterAttribute DataMemberAttribute

Dotyczy