DkmExceptionInformation.CanModifyProcessing Metoda

Definicja

Określa, czy przetwarzanie tego wyjątku może być modyfikowane przez debuger. Na przykład jeśli ten użytkownik wykonał akcję (taką jak instrukcja set Next), która wymagała niejawnego squashed, może to zwrócić wartość false. Ta metoda może również zwrócić wartość false, jeśli środowisko uruchomieniowe nie zezwoli na wyjątek squashed.

public:
 bool CanModifyProcessing();
public:
 bool CanModifyProcessing();
bool CanModifyProcessing();
public bool CanModifyProcessing ();
member this.CanModifyProcessing : unit -> bool
Public Function CanModifyProcessing () As Boolean

Zwraca

Boolean

Określoną Ma wartość true, jeśli Monitor debugowania jest w stanie zmodyfikować przetwarzanie tych wyjątków.

Dotyczy