Udostępnij za pośrednictwem


CommonProjectContext.PackagesDirectory Właściwość

Definicja

Katalog główny pakietu NuGet dla projektu.

public:
 property System::String ^ PackagesDirectory { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string PackagesDirectory { get; set; }
member this.PackagesDirectory : string with get, set
Public Property PackagesDirectory As String

Wartość właściwości

Dotyczy