Stack<T>.Enumerator.Dispose Metoda

Definicja

Zwalnia wszelkie zasoby używane przez element Stack<T>.Enumerator.

public:
 virtual void Dispose();
public void Dispose ();
abstract member Dispose : unit -> unit
override this.Dispose : unit -> unit
Public Sub Dispose ()

Implementuje

Dotyczy