IEnumerator.MoveNext Metoda

Definicja

Rozwija moduł wyliczający do następnego elementu kolekcji.

public:
 bool MoveNext();
public bool MoveNext ();
abstract member MoveNext : unit -> bool
Public Function MoveNext () As Boolean

Zwraca

Boolean

true jeśli moduł wyliczający został pomyślnie zaawansowany do następnego elementu; false jeśli moduł wyliczający przeszedł koniec kolekcji.

Wyjątki

Kolekcja została zmodyfikowana po utworzeniu modułu wyliczającego.

Przykłady

Poniższy przykład kodu przedstawia implementację IEnumerator interfejsów dla kolekcji niestandardowej. W tym przykładzie MoveNext nie jest jawnie wywoływana, ale jest implementowana w celu obsługi użycia foreach funkcji (for each w Visual Basic). Ten przykład kodu jest częścią większego przykładu dla interfejsu IEnumerator .

// When you implement IEnumerable, you must also implement IEnumerator.
public class PeopleEnum : IEnumerator
{
  public Person[] _people;

  // Enumerators are positioned before the first element
  // until the first MoveNext() call.
  int position = -1;

  public PeopleEnum(Person[] list)
  {
    _people = list;
  }

  public bool MoveNext()
  {
    position++;
    return (position < _people.Length);
  }

  public void Reset()
  {
    position = -1;
  }

  object IEnumerator.Current
  {
    get
    {
      return Current;
    }
  }

  public Person Current
  {
    get
    {
      try
      {
        return _people[position];
      }
      catch (IndexOutOfRangeException)
      {
        throw new InvalidOperationException();
      }
    }
  }
}
' When you implement IEnumerable, you must also implement IEnumerator.
Public Class PeopleEnum
  Implements IEnumerator

  Public _people() As Person

  ' Enumerators are positioned before the first element
  ' until the first MoveNext() call.
  Dim position As Integer = -1

  Public Sub New(ByVal list() As Person)
    _people = list
  End Sub

  Public Function MoveNext() As Boolean Implements IEnumerator.MoveNext
    position = position + 1
    Return (position < _people.Length)
  End Function

  Public Sub Reset() Implements IEnumerator.Reset
    position = -1
  End Sub

  Public ReadOnly Property Current() As Object Implements IEnumerator.Current
    Get
      Try
        Return _people(position)
      Catch ex As IndexOutOfRangeException
        Throw New InvalidOperationException()
      End Try
    End Get
  End Property
End Class

Uwagi

Po utworzeniu modułu wyliczającego lub po Reset wywołaniu metody moduł wyliczający jest umieszczony przed pierwszym elementem kolekcji, a pierwsze wywołanie MoveNext metody przenosi moduł wyliczający nad pierwszym elementem kolekcji.

Jeśli MoveNext przejdzie koniec kolekcji, moduł wyliczający zostanie umieszczony po ostatnim elemecie w kolekcji i MoveNext zwróci wartość false. Gdy moduł wyliczający znajduje się na tym stanowisku, kolejne wywołania będą również zwracane MoveNext false do momentu Reset wywołania.

Jeśli w kolekcji zostaną wprowadzone zmiany, takie jak dodawanie, modyfikowanie lub usuwanie elementów, zachowanie elementu MoveNext jest niezdefiniowane.

Dotyczy

Zobacz też