IList Interfejs

Definicja

Reprezentuje niegeneryjną kolekcję obiektów, do których można uzyskać dostęp indywidualnie według indeksu.

public interface class IList : System::Collections::ICollection
public interface IList : System.Collections.ICollection
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public interface IList : System.Collections.ICollection
type IList = interface
  interface ICollection
  interface IEnumerable
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type IList = interface
  interface ICollection
  interface IEnumerable
Public Interface IList
Implements ICollection
Pochodne
Atrybuty
Implementuje

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano implementację interfejsu IList , aby utworzyć prostą, stałą listę.

using System;
using System.Collections;

class Program
{
  static void Main()
  {
    var test = new SimpleList();

    // Populate the List.
    Console.WriteLine("Populate the List");
    test.Add("one");
    test.Add("two");
    test.Add("three");
    test.Add("four");
    test.Add("five");
    test.Add("six");
    test.Add("seven");
    test.Add("eight");
    test.PrintContents();
    Console.WriteLine();

    // Remove elements from the list.
    Console.WriteLine("Remove elements from the list");
    test.Remove("six");
    test.Remove("eight");
    test.PrintContents();
    Console.WriteLine();

    // Add an element to the end of the list.
    Console.WriteLine("Add an element to the end of the list");
    test.Add("nine");
    test.PrintContents();
    Console.WriteLine();

    // Insert an element into the middle of the list.
    Console.WriteLine("Insert an element into the middle of the list");
    test.Insert(4, "number");
    test.PrintContents();
    Console.WriteLine();

    // Check for specific elements in the list.
    Console.WriteLine("Check for specific elements in the list");
    Console.WriteLine($"List contains \"three\": {test.Contains("three")}");
    Console.WriteLine($"List contains \"ten\": {test.Contains("ten")}");
  }
}

class SimpleList : IList
{
  private object[] _contents = new object[8];
  private int _count;

  public SimpleList()
  {
    _count = 0;
  }

  // IList Members
  public int Add(object value)
  {
    if (_count < _contents.Length)
    {
      _contents[_count] = value;
      _count++;

      return (_count - 1);
    }

    return -1;
  }

  public void Clear()
  {
    _count = 0;
  }

  public bool Contains(object value)
  {
    for (int i = 0; i < Count; i++)
    {
      if (_contents[i] == value)
      {
        return true;
      }
    }
    return false;
  }

  public int IndexOf(object value)
  {
    for (int i = 0; i < Count; i++)
    {
      if (_contents[i] == value)
      {
        return i;
      }
    }
    return -1;
  }

  public void Insert(int index, object value)
  {
    if ((_count + 1 <= _contents.Length) && (index < Count) && (index >= 0))
    {
      _count++;

      for (int i = Count - 1; i > index; i--)
      {
        _contents[i] = _contents[i - 1];
      }
      _contents[index] = value;
    }
  }

  public bool IsFixedSize
  {
    get
    {
      return true;
    }
  }

  public bool IsReadOnly
  {
    get
    {
      return false;
    }
  }

  public void Remove(object value)
  {
    RemoveAt(IndexOf(value));
  }

  public void RemoveAt(int index)
  {
    if ((index >= 0) && (index < Count))
    {
      for (int i = index; i < Count - 1; i++)
      {
        _contents[i] = _contents[i + 1];
      }
      _count--;
    }
  }

  public object this[int index]
  {
    get
    {
      return _contents[index];
    }
    set
    {
      _contents[index] = value;
    }
  }

  // ICollection members.

  public void CopyTo(Array array, int index)
  {
    for (int i = 0; i < Count; i++)
    {
      array.SetValue(_contents[i], index++);
    }
  }

  public int Count
  {
    get
    {
      return _count;
    }
  }

  public bool IsSynchronized
  {
    get
    {
      return false;
    }
  }

  // Return the current instance since the underlying store is not
  // publicly available.
  public object SyncRoot
  {
    get
    {
      return this;
    }
  }

  // IEnumerable Members

  public IEnumerator GetEnumerator()
  {
    // Refer to the IEnumerator documentation for an example of
    // implementing an enumerator.
    throw new NotImplementedException("The method or operation is not implemented.");
  }

  public void PrintContents()
  {
    Console.WriteLine($"List has a capacity of {_contents.Length} and currently has {_count} elements.");
    Console.Write("List contents:");
    for (int i = 0; i < Count; i++)
    {
      Console.Write($" {_contents[i]}");
    }
    Console.WriteLine();
  }
}

// This code produces output similar to the following:
// Populate the List:
// List has a capacity of 8 and currently has 8 elements.
// List contents: one two three four five six seven eight
//
// Remove elements from the list:
// List has a capacity of 8 and currently has 6 elements.
// List contents: one two three four five seven
//
// Add an element to the end of the list:
// List has a capacity of 8 and currently has 7 elements.
// List contents: one two three four five seven nine
//
// Insert an element into the middle of the list:
// List has a capacity of 8 and currently has 8 elements.
// List contents: one two three four number five seven nine
//
// Check for specific elements in the list:
// List contains "three": True
// List contains "ten": False
Imports System.Collections

Public Class Program
  Shared Sub Main()

    Dim myList As New SimpleList()

    ' Populate the List.
    Console.WriteLine("Populate the List")
    myList.Add("one")
    myList.Add("two")
    myList.Add("three")
    myList.Add("four")
    myList.Add("five")
    myList.Add("six")
    myList.Add("seven")
    myList.Add("eight")
    myList.PrintContents()
    Console.WriteLine()

    ' Remove elements from the list.
    Console.WriteLine("Remove elements from the list")
    myList.Remove("six")
    myList.Remove("eight")
    myList.PrintContents()
    Console.WriteLine()

    ' Add an element to the end of the list.
    Console.WriteLine("Add an element to the end of the list")
    myList.Add("nine")
    myList.PrintContents()
    Console.WriteLine()

    ' Insert an element into the middle of the list.
    Console.WriteLine("Insert an element into the middle of the list")
    myList.Insert(4, "number")
    myList.PrintContents()
    Console.WriteLine()

    ' Check for specific elements in the list.
    Console.WriteLine("Check for specific elements in the list")
    Console.WriteLine($"List contains 'three': {myList.Contains("three")}")
    Console.WriteLine($"List contains 'ten': {myList.Contains("ten")}")
  End Sub
End Class

Public Class SimpleList
  Implements IList

  Private _contents(7) As Object
  Private _count As Integer

  Public Sub New()

    _count = 0
  End Sub

  ' IList members.
  Public Function Add(ByVal value As Object) As Integer Implements IList.Add
    If _count < _contents.Length Then
      _contents(_count) = value
      _count += 1

      Return _count - 1
    End If

    Return -1
  End Function

  Public Sub Clear() Implements IList.Clear
    _count = 0
  End Sub

  Public Function Contains(ByVal value As Object) As Boolean Implements IList.Contains
    For i As Integer = 0 To Count - 1
      If _contents(i) = value Then Return True
    Next

    Return False
  End Function

  Public Function IndexOf(ByVal value As Object) As Integer Implements IList.IndexOf
    For i As Integer = 0 To Count - 1
      If _contents(i) = value Then Return i
    Next
    Return -1
  End Function

  Public Sub Insert(ByVal index As Integer, ByVal value As Object) Implements IList.Insert

    If _count + 1 <= _contents.Length AndAlso index < Count AndAlso index >= 0 Then
      _count += 1

      For i As Integer = Count - 1 To index Step -1
        _contents(i) = _contents(i - 1)
      Next
      _contents(index) = value
    End If
  End Sub

  Public ReadOnly Property IsFixedSize() As Boolean Implements IList.IsFixedSize
    Get
      Return True
    End Get
  End Property

  Public ReadOnly Property IsReadOnly() As Boolean Implements IList.IsReadOnly
    Get
      Return False
    End Get
  End Property

  Public Sub Remove(ByVal value As Object) Implements IList.Remove
    RemoveAt(IndexOf(value))
  End Sub

  Public Sub RemoveAt(ByVal index As Integer) Implements IList.RemoveAt

    if index >= 0 AndAlso index < Count Then
      for i As Integer = index To Count - 2
        _contents(i) = _contents(i + 1)
      Next
      _count -= 1
    End If
  End Sub

  Public Property Item(ByVal index As Integer) As Object Implements IList.Item
    Get
      Return _contents(index)
    End Get

    Set(ByVal value As Object)
      _contents(index) = value
    End Set
  End Property

  ' ICollection members.
  Public Sub CopyTo(ByVal array As Array, ByVal index As Integer) Implements ICollection.CopyTo
    For i As Integer = 0 To Count - 1
      array.SetValue(_contents(i), index)
      index += 1
    Next
  End Sub

  Public ReadOnly Property Count() As Integer Implements ICollection.Count
    Get
      Return _count
    End Get
  End Property

  Public ReadOnly Property IsSynchronized() As Boolean Implements ICollection.IsSynchronized
    Get
      Return False
    End Get
  End Property

  ' Return the current instance since the underlying store is not
  ' publicly available.
  Public ReadOnly Property SyncRoot() As Object Implements ICollection.SyncRoot
    Get
      Return Me
    End Get
  End Property

  ' IEnumerable members.
  Public Function GetEnumerator() As IEnumerator Implements IEnumerable.GetEnumerator

    ' Refer to the IEnumerator documentation for an example of
    ' implementing an enumerator.
    Throw New NotImplementedException("The method or operation is not implemented.")
  End Function

  Public Sub PrintContents()
    Console.WriteLine($"List has a capacity of {_contents.Length} and currently has {_count} elements.")
    Console.Write("List contents:")

    For i As Integer = 0 To Count - 1
      Console.Write($" {_contents(i)}")
    Next

    Console.WriteLine()
  End Sub
End Class

' This code produces output similar to the following:
' Populate the List:
' List has a capacity of 8 and currently has 8 elements.
' List contents: one two three four five six seven eight
'
' Remove elements from the list:
' List has a capacity of 8 and currently has 6 elements.
' List contents: one two three four five seven
'
' Add an element to the end of the list:
' List has a capacity of 8 and currently has 7 elements.
' List contents: one two three four five seven nine
'
' Insert an element into the middle of the list:
' List has a capacity of 8 and currently has 8 elements.
' List contents: one two three four number five seven nine
'
' Check for specific elements in the list:
' List contains "three": True
' List contains "ten": False

Uwagi

IList jest elementem potomnym interfejsu ICollection i jest podstawowym interfejsem wszystkich list innych niż ogólne. IList implementacje należą do trzech kategorii: tylko do odczytu, stały rozmiar i zmienny rozmiar. Nie można modyfikować tylko do IList odczytu. Stały rozmiar IList nie zezwala na dodawanie ani usuwanie elementów, ale umożliwia modyfikację istniejących elementów. Zmienny rozmiar IList umożliwia dodawanie, usuwanie i modyfikowanie elementów.

Aby uzyskać ogólną wersję tego interfejsu, zobacz System.Collections.Generic.IList<T>.

Właściwości

Count

Pobiera liczbę elementów zawartych w słowniku ICollection.

(Odziedziczone po ICollection)
IsFixedSize

Pobiera wartość wskazującą, czy rozmiar IList ma stały rozmiar.

IsReadOnly

Pobiera wartość wskazującą, czy kolekcja IList jest przeznaczona tylko do odczytu.

IsSynchronized

Pobiera wartość wskazującą, czy dostęp do elementu ICollection jest synchronizowany (bezpieczny wątk).

(Odziedziczone po ICollection)
Item[Int32]

Pobiera lub ustawia element pod określonym indeksem.

SyncRoot

Pobiera obiekt, który może służyć do synchronizowania dostępu do obiektu ICollection.

(Odziedziczone po ICollection)

Metody

Add(Object)

Dodaje element do elementu IList.

Clear()

Usuwa wszystkie elementy z elementu IList.

Contains(Object)

Określa, czy element IList zawiera określoną wartość.

CopyTo(Array, Int32)

Kopiuje elementy ICollection elementu do obiektu Array, zaczynając od określonego Array indeksu.

(Odziedziczone po ICollection)
GetEnumerator()

Zwraca moduł wyliczający, który iteruje po kolekcji.

(Odziedziczone po IEnumerable)
IndexOf(Object)

Określa indeks określonego elementu w elemencie IList.

Insert(Int32, Object)

Wstawia element do IList określonego indeksu.

Remove(Object)

Usuwa pierwsze wystąpienie określonego obiektu z obiektu IList.

RemoveAt(Int32)

IList Usuwa element w określonym indeksie.

Metody rozszerzania

Cast<TResult>(IEnumerable)

Rzutuje elementy elementu IEnumerable na określony typ.

OfType<TResult>(IEnumerable)

Filtruje elementy IEnumerable elementu na podstawie określonego typu.

AsParallel(IEnumerable)

Umożliwia równoległość zapytania.

AsQueryable(IEnumerable)

Konwertuje element IEnumerable na .IQueryable

Dotyczy

Zobacz też