PropertyDescriptor.ShouldSerializeValue(Object) Metoda

Definicja

Po przesłonięciu w klasie pochodnej określa wartość wskazującą, czy wartość tej właściwości musi być utrwalone.

public:
 abstract bool ShouldSerializeValue(System::Object ^ component);
public abstract bool ShouldSerializeValue (object component);
abstract member ShouldSerializeValue : obj -> bool
Public MustOverride Function ShouldSerializeValue (component As Object) As Boolean

Parametry

component
Object

Składnik z właściwością do zbadania pod kątem trwałości.

Zwraca

Boolean

true jeśli właściwość powinna być utrwalone; w przeciwnym razie , false.

Uwagi

Zazwyczaj ta metoda jest implementowana przez odbicie.

Uwagi dotyczące implementowania

W przypadku zastąpienia w klasie pochodnej ta metoda zwraca true wartość, jeśli bieżąca wartość właściwości różni się od wartości domyślnej. Szuka wartości domyślnej, wyszukując najpierw wartość DefaultValueAttribute. Jeśli metoda znajdzie ten atrybut, porównuje wartość atrybutu z bieżącą wartością właściwości. Jeśli ta metoda nie może odnaleźć DefaultValueAttributemetody , szuka metody "ShouldSerializeMyProperty", którą należy zaimplementować. Jeśli zostanie znaleziona, ShouldSerializeValue(Object) wywołuje ją. Jeśli ta metoda nie może znaleźć DefaultValueAttribute metody lub "ShouldSerializeMyProperty", nie może utworzyć optymalizacji i zwraca wartość true.

Uwaga: Klasa ComponentDesigner implementuje specjalną logikę serializacji dla dziedzicowanych składników. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ComponentDesigner.

Dotyczy

Zobacz też