OracleDataReader.IsDBNull(Int32) Metoda

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy kolumna zawiera wartości nieistniejące, czy brakujące.

public:
 virtual bool IsDBNull(int i);
public:
 override bool IsDBNull(int i);
public bool IsDBNull (int i);
public override bool IsDBNull (int i);
abstract member IsDBNull : int -> bool
override this.IsDBNull : int -> bool
override this.IsDBNull : int -> bool
Public Function IsDBNull (i As Integer) As Boolean
Public Overrides Function IsDBNull (i As Integer) As Boolean

Parametry

i
Int32

Porządkowa kolumna oparta na zera.

Zwraca

truejeśli określona wartość kolumny jest równoważna DBNull; w przeciwnym razie . false

Implementuje

Uwagi

Aby uniknąć wywoływania błędu, wywołaj tę metodę, aby sprawdzić wartości kolumn null przed wywołaniem typowych metod Get (na przykład GetByte, GetChari tak dalej).

Dotyczy