OracleTimeSpan.CompareTo(Object) Metoda

Definicja

Porównuje tę OracleTimeSpan strukturę z podanym obiektem i zwraca wskazanie ich wartości względnych.

public:
 virtual int CompareTo(System::Object ^ obj);
public int CompareTo (object obj);
abstract member CompareTo : obj -> int
override this.CompareTo : obj -> int
Public Function CompareTo (obj As Object) As Integer

Parametry

obj
Object

Obiekt do porównania.

Zwraca

Int32

Liczba ze znakiem wskazująca względne wartości wystąpienia OracleTimeSpan struktury i obiektu.

Wartość zwracana Warunek
Mniej niż zero To wystąpienie jest mniejsze niż obiekt.
Zero To wystąpienie jest takie samo jak obiekt.
Większe od zera To wystąpienie jest większe niż obiekt lub obiekt jest odwołaniem o wartości null (Nothing w Visual Basic).

Implementuje

Dotyczy