OracleTimeSpan.MinValue Pole

Definicja

Reprezentuje minimalną prawidłową OracleTimeSpan wartość daty dla struktury.

public: static initonly System::Data::OracleClient::OracleTimeSpan MinValue;
public static readonly System.Data.OracleClient.OracleTimeSpan MinValue;
 staticval mutable MinValue : System.Data.OracleClient.OracleTimeSpan
Public Shared ReadOnly MinValue As OracleTimeSpan 

Wartość pola

OracleTimeSpan

Uwagi

Wartość to -10675199.02:48:05.4775808. Aby uzyskać wartość mniejszą niż MinValue, użyj instrukcji Oracle SELECT TO_CHAR. Aby uzyskać więcej informacji na temat zakresów obsługiwanych przez typ danych Oracle 9i INTERVAL DAY TO SECOND , zobacz dokumentację firmy Oracle.

Dotyczy