Brushes.Sienna Właściwość

Definicja

Pobiera obiekt zdefiniowany Brush przez system.

public:
 static property System::Drawing::Brush ^ Sienna { System::Drawing::Brush ^ get(); };
public static System.Drawing.Brush Sienna { get; }
static member Sienna : System.Drawing.Brush
Public Shared ReadOnly Property Sienna As Brush

Wartość właściwości

Brush

Brush Obiekt ustawiony na kolor zdefiniowany przez system.

Dotyczy