Exception.InnerException Właściwość

Definicja

Exception Pobiera wystąpienie, które spowodowało bieżący wyjątek.

public:
 property Exception ^ InnerException { Exception ^ get(); };
public Exception InnerException { get; }
public Exception? InnerException { get; }
member this.InnerException : Exception
Public ReadOnly Property InnerException As Exception

Wartość właściwości

Exception

Obiekt opisujący błąd, który spowodował bieżący wyjątek. Właściwość InnerException zwraca tę samą wartość, która została przekazana do konstruktora lub null jeśli wartość wyjątku Exception(String, Exception) wewnętrznego nie została dostarczona do konstruktora. Ta właściwość jest tylko do odczytu.

Implementuje

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano zgłaszanie i przechwytywanie wyjątku, który odwołuje się do wyjątku wewnętrznego.

using namespace System;

public ref class AppException: public Exception
{
public:
  AppException(String^ message ) : Exception(message)
  {}

  AppException(String^ message, Exception^ inner) : Exception(message, inner)
  {}
};

public ref class Example
{
public:
  void ThrowInner()
  {
   throw gcnew AppException("Exception in ThrowInner method.");
  }

  void CatchInner()
  {
   try {
     this->ThrowInner();
   }
   catch (AppException^ e) {
     throw gcnew AppException("Error in CatchInner caused by calling the ThrowInner method.", e);
   }
  }
};

int main()
{
  Example^ ex = gcnew Example();
  try {
   ex->CatchInner();
  }
  catch (AppException^ e) {
   Console::WriteLine("In catch block of Main method.");
   Console::WriteLine("Caught: {0}", e->Message);
   if (e->InnerException != nullptr)
     Console::WriteLine("Inner exception: {0}", e->InnerException);
  }
}
// The example displays the following output:
//  In catch block of Main method.
//  Caught: Error in CatchInner caused by calling the ThrowInner method.
//  Inner exception: AppException: Exception in ThrowInner method.
//    at Example.ThrowInner()
//    at Example.CatchInner()
using System;

public class AppException : Exception
{
  public AppException(String message) : base (message)
  {}

  public AppException(String message, Exception inner) : base(message,inner) {}
}

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   Example ex = new Example();

   try {
     ex.CatchInner();
   }
   catch(AppException e) {
     Console.WriteLine ("In catch block of Main method.");
     Console.WriteLine("Caught: {0}", e.Message);
     if (e.InnerException != null)
      Console.WriteLine("Inner exception: {0}", e.InnerException);
   }
  }

  public void ThrowInner ()
  {
   throw new AppException("Exception in ThrowInner method.");
  }

  public void CatchInner()
  {
   try {
     this.ThrowInner();
   }
   catch (AppException e) {
     throw new AppException("Error in CatchInner caused by calling the ThrowInner method.", e);
   }
  }
}
// The example displays the following output:
//  In catch block of Main method.
//  Caught: Error in CatchInner caused by calling the ThrowInner method.
//  Inner exception: AppException: Exception in ThrowInner method.
//    at Example.ThrowInner()
//    at Example.CatchInner()
open System

type AppException =
  inherit Exception
  
  new (message: string) = { inherit Exception(message) }

  new (message: string, inner) = { inherit Exception(message, inner) }

let throwInner () =
  raise (AppException "Exception in throwInner function.")
  ()

let catchInner () =
  try
    throwInner ()
  with :? AppException as e ->
    raise (AppException("Error in catchInner caused by calling the throwInner function.", e) )

[<EntryPoint>]
let main _ =
  try
    catchInner ()
  with :? AppException as e ->
    printfn "In with block of main function."
    printfn $"Caught: {e.Message}"
    if e.InnerException <> null then
      printfn $"Inner exception: {e.InnerException}"
  0
// The example displays the following output:
//  In with block of main function.
//  Caught: Error in catchInner caused by calling the throwInner function.
//  Inner exception: Example+AppException: Exception in throwInner function.
//    at Example.throwInner()
//    at Example.catchInner()
Public Class AppException : Inherits Exception
  Public Sub New(message As String)
   MyBase.New(message)
  End Sub
  
  Public Sub New(message As String, inner As Exception)
   MyBase.New(message, inner)
  End Sub
End Class

Public Class Example
  Public Shared Sub Main()
   Dim testInstance As New Example()
   Try
     testInstance.CatchInner()
   Catch e As AppException
     Console.WriteLine ("In catch block of Main method.")
     Console.WriteLine("Caught: {0}", e.Message)
     If e.InnerException IsNot Nothing Then
      Console.WriteLine("Inner exception: {0}", e.InnerException)
     End If
   End Try
  End Sub
  
  Public Sub ThrowInner()
   Throw New AppException("Exception in ThrowInner method.")
  End Sub
  
  Public Sub CatchInner()
   Try
     Me.ThrowInner()
   Catch e As AppException
     Throw New AppException("Error in CatchInner caused by calling the ThrowInner method.", e)
   End Try
  End Sub
End Class
' The example displays the following output:
'  In catch block of Main method.
'  Caught: Error in CatchInner caused by calling the ThrowInner method.
'  Inner exception: AppException: Exception in ThrowInner method.
'    at Example.ThrowInner()
'    at Example.CatchInner()

Uwagi

Gdy wyjątek X jest zgłaszany bezpośrednio w wyniku poprzedniego wyjątku Y, InnerException właściwość elementu X powinna zawierać odwołanie do Yelementu .

Użyj właściwości , InnerException aby uzyskać zestaw wyjątków, które doprowadziły do bieżącego wyjątku.

Możesz utworzyć nowy wyjątek, który przechwytuje wcześniejszy wyjątek. Kod, który obsługuje drugi wyjątek, może korzystać z dodatkowych informacji z wcześniejszego wyjątku w celu bardziej odpowiedniego obsługi błędu.

Załóżmy, że istnieje funkcja, która odczytuje plik i formatuje dane z tego pliku. W tym przykładzie, gdy kod próbuje odczytać plik, IOException jest zgłaszany. Funkcja przechwytuje element IOException i zgłasza element FileNotFoundException. Element IOException można zapisać we InnerException właściwości FileNotFoundExceptionobiektu , umożliwiając kod, który przechwytuje FileNotFoundException element w celu zbadania przyczyny początkowego błędu.

Właściwość InnerException , która zawiera odwołanie do wyjątku wewnętrznego, jest ustawiana podczas inicjowania obiektu wyjątku.

Dotyczy