CborWriter.WriteStartIndefiniteLengthByteString Metoda

Definicja

Zapisuje początek ciągu bajtowego o nieskończonej długości (typ główny 2).

public:
 void WriteStartIndefiniteLengthByteString();
public void WriteStartIndefiniteLengthByteString ();
member this.WriteStartIndefiniteLengthByteString : unit -> unit
Public Sub WriteStartIndefiniteLengthByteString ()

Wyjątki

Zapisywanie nowej wartości przekracza określoną długość nadrzędnego elementu danych.

-lub-

Typ główny zakodowanej wartości nie jest dozwolony w nadrzędnym elemencie danych.

-lub-

Zapisane dane nie są akceptowane w bieżącym trybie zgodności.

Uwagi

Wypycha kontekst, w którym można zapisywać fragmenty o określonej długości tego samego typu głównego. W trybach zgodności kanonicznej składnik zapisywania odrzuci zapisy o długości nieokreślonej długości, chyba że flaga ConvertIndefiniteLengthEncodings jest włączona.

Dotyczy