CultureInfo.GetFormat(Type) Metoda

Definicja

Pobiera obiekt, który definiuje sposób formatowania określonego typu.

public:
 virtual System::Object ^ GetFormat(Type ^ formatType);
public virtual object GetFormat (Type formatType);
public virtual object? GetFormat (Type? formatType);
abstract member GetFormat : Type -> obj
override this.GetFormat : Type -> obj
Public Overridable Function GetFormat (formatType As Type) As Object

Parametry

formatType
Type

Obiekt Type , dla którego ma być uzyskać obiekt formatowania. Ta metoda obsługuje tylko NumberFormatInfo typy DateTimeFormatInfo i .

Zwraca

Object

Wartość właściwości , która jest obiektem zawierającym informacje o domyślnym formacie liczb dla bieżącego obiektu , jeśli jest NumberFormat NumberFormatInfo CultureInfo formatType Type obiektem NumberFormatInfo klasy .

-lub-

Wartość właściwości , która jest obiektem zawierającym informacje o domyślnym formacie daty i czasu dla bieżącego obiektu , jeśli jest DateTimeFormat DateTimeFormatInfo CultureInfo formatType Type obiektem DateTimeFormatInfo klasy .

-lub-

wartość null, formatType jeśli jest dowolnym innym obiektem.

Implementuje

Uwagi

GetFormat implementuje IFormatProvider.GetFormat .

NumberFormatInfo Udostępnia specyficzny dla kultury format liczbowy używany w połączeniu z metodami Format w podstawowych typach danych. DateTimeFormatInfo określa sposób formatowania wartości daty i czasu dla określonej kultury.

Dotyczy

Zobacz też