NumberFormatInfo.PercentNegativePattern Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wzorzec formatu dla ujemnych wartości procentowych.

public:
 property int PercentNegativePattern { int get(); void set(int value); };
public int PercentNegativePattern { get; set; }
member this.PercentNegativePattern : int with get, set
Public Property PercentNegativePattern As Integer

Wartość właściwości

Wzorzec formatu dla ujemnych wartości procentowych. Wartość domyślna to InvariantInfo 0, która reprezentuje wartość "-n %", gdzie "%" to PercentSymbol i n jest liczbą.

Wyjątki

Właściwość jest ustawiana na wartość mniejszą niż 0 lub większą niż 11.

Właściwość jest ustawiana, a NumberFormatInfo obiekt jest tylko do odczytu.

Uwagi

Właściwość PercentNegativePattern jest używana z ciągiem formatu standardowego "P", aby zdefiniować wzorzec ujemnych wartości procentowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Standardowe ciągi formatu liczbowego. Ta właściwość posiada jedną z wartości w tabeli poniżej. Symbol "%" to PercentSymbol, symbol "-" to NegativeSign, i n jest liczbą. Wartości 3–11 zostały wprowadzone w .NET Framework 2.0 i nie można ich używać we wcześniejszych wersjach.

Wartość Wzór skojarzony
0 -n %
1 -n%
2 -%n
3 %-n
4 %n-
5 n-%
6 n%-
7 -% n
8 n %-
9 % n-
10 % -n
11 n- %

Dotyczy

Zobacz też