ConfigurationBasedIssuerNameRegistry.GetIssuerName(SecurityToken) Metoda

Definicja

Zwraca nazwę wystawcy skojarzona z określonym X509SecurityToken przez mapowanie odcisku palca certyfikatu na nazwę w słowniku zaufanych wystawców.

public:
 override System::String ^ GetIssuerName(System::IdentityModel::Tokens::SecurityToken ^ securityToken);
public override string GetIssuerName (System.IdentityModel.Tokens.SecurityToken securityToken);
override this.GetIssuerName : System.IdentityModel.Tokens.SecurityToken -> string
Public Overrides Function GetIssuerName (securityToken As SecurityToken) As String

Parametry

securityToken
SecurityToken

Token zabezpieczający, dla którego żądana jest nazwa wystawcy. Element powinien być przypisywany jako X509SecurityToken.

Zwraca

String

Nazwa wystawcy, jeśli wpis odcisku palca certyfikatu tokenu istnieje w słowniku ConfiguredTrustedIssuers ; w przeciwnym razie null.

Wyjątki

securityToken to null.

Uwagi

Domyślna implementacja wyszukuje w słowniku ConfiguredTrustedIssuers odcisk palca certyfikatu X.509 określonego w pliku securityToken. Jeśli zostanie znaleziony wpis, zwracana jest nazwa wystawcy; null w przeciwnym razie zwracana jest wartość . Jeśli securityToken parametr nie jest przypisywany z X509SecurityTokenelementu , null jest zwracany.

Dotyczy