IParsable<TSelf>.Parse(String, IFormatProvider) Metoda

Definicja

Analizuje ciąg w wartość.

public:
 static TSelf Parse(System::String ^ s, IFormatProvider ^ provider);
public static TSelf Parse (string s, IFormatProvider? provider);
static member Parse : string * IFormatProvider -> 'Self
Public Shared Function Parse (s As String, provider As IFormatProvider) As TSelf

Parametry

s
String

Ciąg do analizy.

provider
IFormatProvider

Obiekt, który udostępnia informacje o formatowaniu specyficznym dla kultury dotyczące selementu .

Zwraca

TSelf

Wynik analizy s.

Wyjątki

s nie jest w poprawnym formacie.

s nie jest reprezentowana przez TSelfelement .

Dotyczy