ISpanParsable<TSelf>.Parse Metoda

Definicja

Analizuje zakres znaków w wartości.

public:
 static TSelf Parse(ReadOnlySpan<char> s, IFormatProvider ^ provider);
public static TSelf Parse (ReadOnlySpan<char> s, IFormatProvider? provider);
static member Parse : ReadOnlySpan<char> * IFormatProvider -> 'Self
Public Shared Function Parse (s As ReadOnlySpan(Of Char), provider As IFormatProvider) As TSelf

Parametry

s
ReadOnlySpan<Char>

Zakres znaków do przeanalizowania.

provider
IFormatProvider

Obiekt, który udostępnia informacje o formatowaniu specyficznym dla kultury.s

Zwraca

TSelf

Wynik analizy s.

Wyjątki

s nie ma poprawnego formatu.

s element nie jest reprezentowany przez element TSelf.

Dotyczy