MarshalByRefObject.CreateObjRef(Type) Metoda

Definicja

Tworzy obiekt zawierający wszystkie istotne informacje wymagane do wygenerowania serwera proxy używanego do komunikowania się z obiektem zdalnym.

public:
 virtual System::Runtime::Remoting::ObjRef ^ CreateObjRef(Type ^ requestedType);
public virtual System.Runtime.Remoting.ObjRef CreateObjRef (Type requestedType);
[System.Security.SecurityCritical]
public virtual System.Runtime.Remoting.ObjRef CreateObjRef (Type requestedType);
abstract member CreateObjRef : Type -> System.Runtime.Remoting.ObjRef
override this.CreateObjRef : Type -> System.Runtime.Remoting.ObjRef
[<System.Security.SecurityCritical>]
abstract member CreateObjRef : Type -> System.Runtime.Remoting.ObjRef
override this.CreateObjRef : Type -> System.Runtime.Remoting.ObjRef
Public Overridable Function CreateObjRef (requestedType As Type) As ObjRef

Parametry

requestedType
Type

Obiekt Type , do którego odwołuje się nowy ObjRef obiekt.

Zwraca

ObjRef

Informacje wymagane do wygenerowania serwera proxy.

Atrybuty

Wyjątki

To wystąpienie nie jest prawidłowym obiektem komunikacji wirtualnej.

Bezpośredni obiekt wywołujący nie ma uprawnień do infrastruktury.

Uwagi

Metoda jest wywoływana CreateObjRef przez metody tworzenia obiektów zdalnych, takie jak AppDomain.CreateInstance i AppDomain.CreateInstanceAndUnwrap. W większości przypadków nie ma potrzeby zastępowania tej metody.

Dotyczy