MarshalByRefObject.InitializeLifetimeService Metoda

Definicja

Przestroga

This Remoting API is not supported and throws PlatformNotSupportedException.

Uzyskuje obiekt usługi okresu istnienia w celu kontrolowania zasad okresu istnienia dla tego wystąpienia.

public:
 virtual System::Object ^ InitializeLifetimeService();
[System.Obsolete("This Remoting API is not supported and throws PlatformNotSupportedException.", DiagnosticId="SYSLIB0010", UrlFormat="https://aka.ms/dotnet-warnings/{0}")]
public virtual object InitializeLifetimeService ();
public virtual object InitializeLifetimeService ();
[System.Security.SecurityCritical]
public virtual object InitializeLifetimeService ();
[<System.Obsolete("This Remoting API is not supported and throws PlatformNotSupportedException.", DiagnosticId="SYSLIB0010", UrlFormat="https://aka.ms/dotnet-warnings/{0}")>]
abstract member InitializeLifetimeService : unit -> obj
override this.InitializeLifetimeService : unit -> obj
abstract member InitializeLifetimeService : unit -> obj
override this.InitializeLifetimeService : unit -> obj
[<System.Security.SecurityCritical>]
abstract member InitializeLifetimeService : unit -> obj
override this.InitializeLifetimeService : unit -> obj
Public Overridable Function InitializeLifetimeService () As Object

Zwraca

Object

Obiekt typu ILease używany do kontrolowania zasad okresu istnienia dla tego wystąpienia. Jest to bieżący obiekt usługi okresu istnienia dla tego wystąpienia, jeśli istnieje; w przeciwnym razie nowy obiekt usługi okresu istnienia zainicjowany do wartości LeaseManagerPollTime właściwości.

Atrybuty

Wyjątki

Bezpośredni obiekt wywołujący nie ma uprawnień do infrastruktury.

Tylko platformy .NET Core i .NET 5+: we wszystkich przypadkach.

Przykłady

Poniższy przykład kodu przedstawia tworzenie dzierżawy.

public ref class MyClass: public MarshalByRefObject
{
public:
  
  [System::Security::Permissions::SecurityPermissionAttribute
  (System::Security::Permissions::SecurityAction::Demand,
  Flags=System::Security::Permissions::SecurityPermissionFlag::Infrastructure)]
  virtual Object^ InitializeLifetimeService() override
  {
   ILease^ lease = dynamic_cast<ILease^>(MarshalByRefObject::InitializeLifetimeService());
   if ( lease->CurrentState == LeaseState::Initial )
   {
     lease->InitialLeaseTime = TimeSpan::FromMinutes( 1 );
     lease->SponsorshipTimeout = TimeSpan::FromMinutes( 2 );
     lease->RenewOnCallTime = TimeSpan::FromSeconds( 2 );
   }

   return lease;
  }

};
public class MyClass : MarshalByRefObject
{
 public override Object InitializeLifetimeService()
 {
  ILease lease = (ILease)base.InitializeLifetimeService();
  if (lease.CurrentState == LeaseState.Initial)
  {
     lease.InitialLeaseTime = TimeSpan.FromMinutes(1);
     lease.SponsorshipTimeout = TimeSpan.FromMinutes(2);
     lease.RenewOnCallTime = TimeSpan.FromSeconds(2);
  }
   return lease;
 }
}
type MyClass() =
  inherit MarshalByRefObject()
  
  override _.InitializeLifetimeService() =
    let lease = base.InitializeLifetimeService() :?> ILease
    if lease.CurrentState = LeaseState.Initial then
      lease.InitialLeaseTime <- TimeSpan.FromMinutes 1
      lease.SponsorshipTimeout <- TimeSpan.FromMinutes 2
      lease.RenewOnCallTime <- TimeSpan.FromSeconds 2
    lease
Public Class LSClass
  Inherits MarshalByRefObject
  
  <SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Demand, _
                 Flags:=SecurityPermissionFlag.Infrastructure)> _
  Public Overrides Function InitializeLifetimeService() As Object
    Dim lease As ILease = CType(MyBase.InitializeLifetimeService(), ILease)
    If lease.CurrentState = LeaseState.Initial Then
      lease.InitialLeaseTime = TimeSpan.FromMinutes(1)
      lease.SponsorshipTimeout = TimeSpan.FromMinutes(2)
      lease.RenewOnCallTime = TimeSpan.FromSeconds(2)
    End If
    Return lease
  End Function


  Public Shared Sub Main() 
  ' The main thread processing is here.
  End Sub
End Class

Uwagi

Ta metoda jest oznaczona jako przestarzała, począwszy od platformy .NET 5.

Aby uzyskać więcej informacji na temat usług okresów istnienia, zobacz klasę LifetimeServices .

Dotyczy