FtpWebResponse.Headers Właściwość

Definicja

Pobiera pusty WebHeaderCollection obiekt.

public:
 virtual property System::Net::WebHeaderCollection ^ Headers { System::Net::WebHeaderCollection ^ get(); };
public override System.Net.WebHeaderCollection Headers { get; }
member this.Headers : System.Net.WebHeaderCollection
Public Overrides ReadOnly Property Headers As WebHeaderCollection

Wartość właściwości

WebHeaderCollection

Pusty WebHeaderCollection obiekt.

Uwagi

Właściwość Headers jest udostępniana tylko w celu zachowania zgodności z innymi implementacjami WebRequest klas i WebResponse .

Dotyczy

Zobacz też