Nullable<T>.Explicit(Nullable<T> to T) Operator

Definicja

Definiuje jawną konwersję Nullable<T> wystąpienia na jego wartość bazową.

public:
 static explicit operator T(Nullable<T> value);
public static explicit operator T (T? value);
static member op_Explicit : Nullable<'T (requires 'T : struct)> -> 'T
Public Shared Narrowing Operator CType (value As Nullable(Of T)) As T

Parametry

value
Nullable<T>

Wartość dopuszczana do wartości null.

Zwraca

T

Wartość Value właściwości parametru value .

Przykłady

Operator Explicit włącza kod, taki jak poniżej, który konwertuje Nullable(Of Int32) wartość na Int32 wartość.

using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
    var nullInt = new Nullable<int>(172);
    // Convert with CInt conversion method.
    Console.WriteLine((int)nullInt);
    // Convert with Convert.ChangeType.
    Console.WriteLine(Convert.ChangeType(nullInt, typeof(int)));
  }
}
// The example displays the following output:
//    172
//    172
open System

let nullInt = Nullable 172
// Convert with int conversion function.
printfn $"{int nullInt}"
// Convert with Convert.ChangeType.
printfn $"{Convert.ChangeType(nullInt, typeof<int>)}"
// The example displays the following output:
//    172
//    172
Module Example
  Public Sub Main()
    Dim nullInt = New Nullable(Of Integer)(172)
    ' Convert with CInt conversion method.
    Console.WriteLine(CInt(nullInt))
    ' Convert with CType conversion method.
    Console.WriteLine(CType(nullInt, Integer))
    ' Convert with Convert.ChangeType.
    Console.WriteLine(Convert.ChangeType(nullInt, GetType(Integer)))
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    172
'    172
'    172

Uwagi

Ten operator obsługuje jawną konwersję bieżącego Nullable<T> wystąpienia na typ T, typ Value. Składnia takich jawnych konwersji jest zależna od języka. Konwersję można również wykonać, wywołując metodę Convert.ChangeType .

Równoważną metodą dla tego operatora jest Nullable<T>.Value

Dotyczy