OperationCanceledException.CancellationToken Właściwość

Definicja

Pobiera token skojarzony z operacją, która została anulowana.

public:
 property System::Threading::CancellationToken CancellationToken { System::Threading::CancellationToken get(); };
public System.Threading.CancellationToken CancellationToken { get; }
member this.CancellationToken : System.Threading.CancellationToken
Public ReadOnly Property CancellationToken As CancellationToken

Wartość właściwości

CancellationToken

Token skojarzony z anulowaną operacją lub tokenem domyślnym.

Uwagi

Jeśli token jest skojarzony z anulowaną operacją, CancellationToken.IsCancellationRequested właściwość tokenu zwraca wartość true.

Dotyczy