Handle.IsNil Właściwość

Definicja

public:
 property bool IsNil { bool get(); };
public bool IsNil { get; }
member this.IsNil : bool
Public ReadOnly Property IsNil As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

Dotyczy