Udostępnij za pośrednictwem


_Exception.Message Właściwość

Definicja

Zapewnia obiekty COM z dostępem niezależnym od wersji do Message właściwości.

public:
 property System::String ^ Message { System::String ^ get(); };
public string Message { get; }
member this.Message : string
Public ReadOnly Property Message As String

Wartość właściwości

Komunikat o błędzie, który wyjaśnia przyczynę wyjątku lub pusty ciąg("").

Uwagi

Ta metoda służy do uzyskiwania dostępu do klas zarządzanych z niezarządzanego kodu i nie powinna być wywoływana z kodu zarządzanego.

Właściwość Exception.Message otrzymuje komunikat opisujący bieżący wyjątek.

Dotyczy

Zobacz też