ComVisibleAttribute(Boolean) Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ComVisibleAttribute.

public:
 ComVisibleAttribute(bool visibility);
public ComVisibleAttribute (bool visibility);
new System.Runtime.InteropServices.ComVisibleAttribute : bool -> System.Runtime.InteropServices.ComVisibleAttribute
Public Sub New (visibility As Boolean)

Parametry

visibility
Boolean

true aby wskazać, że typ jest widoczny dla modelu COM; w przeciwnym razie , false. Wartość domyślna to true.

Uwagi

Aby ustawić typy widoczne dla modelu COM, ustaw atrybut na true. Aby ukryć typy przed com, ustaw atrybut na false.

Dotyczy