AddressHeaderCollection.AddHeadersTo(Message) Metoda

Definicja

Dodaje nagłówki w kolekcji do nagłówków określonego komunikatu.

public:
 void AddHeadersTo(System::ServiceModel::Channels::Message ^ message);
public void AddHeadersTo (System.ServiceModel.Channels.Message message);
member this.AddHeadersTo : System.ServiceModel.Channels.Message -> unit
Public Sub AddHeadersTo (message As Message)

Parametry

message
Message

Do Message którego dodawane są nagłówki.

Wyjątki

message to null.

Przykłady

Poniższy fragment kodu ilustruje sposób wywoływania tej metody.

Uwagi

Spowoduje to wstawienie nagłówków z bieżącej kolekcji do obiektu skojarzonego MessageHeaders z właściwością Message i dostępnego Headers za pośrednictwem właściwości .

Dotyczy