UInt64.IConvertible.ToInt16(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz ToInt16(IFormatProvider).

 virtual short System.IConvertible.ToInt16(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToInt16;
short IConvertible.ToInt16 (IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToInt16 : IFormatProvider -> int16
override this.System.IConvertible.ToInt16 : IFormatProvider -> int16
Function ToInt16 (provider As IFormatProvider) As Short Implements IConvertible.ToInt16

Parametry

provider
IFormatProvider

Ten parametr jest ignorowany.

Zwraca

Int16

Wartość bieżącego wystąpienia przekonwertowana na wartość Int16.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków. Można go używać tylko wtedy, gdy UInt64 wystąpienie jest rzutowanie do interfejsu IConvertible . Zalecaną alternatywą jest wywołanie Convert.ToInt16(UInt64) metody .

Dotyczy