UInt64.IConvertible.ToType(Type, IFormatProvider) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego członka, zobacz ToType(Type, IFormatProvider) .

 virtual System::Object ^ System.IConvertible.ToType(Type ^ type, IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToType;
object IConvertible.ToType (Type type, IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToType : Type * IFormatProvider -> obj
override this.System.IConvertible.ToType : Type * IFormatProvider -> obj
Function ToType (type As Type, provider As IFormatProvider) As Object Implements IConvertible.ToType

Parametry

type
Type

Typ, na który ma zostać przekonwertowana ta UInt64 wartość.

provider
IFormatProvider

IFormatProviderImplementacja, która dostarcza informacje o formacie zwracanej wartości.

Zwraca

Object

Wartość bieżącego wystąpienia przekonwertowana na type wartość .

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków. Może być używany tylko wtedy, gdy UInt64 wystąpienie jest rzutowania do IConvertible interfejsu. Zalecaną alternatywą jest wywołanie static metody ( Shared w Convert.ChangeType Visual Basic).

Dotyczy