Void Struktura

Definicja

Określa zwracany typ wartości dla metody, która nie zwraca wartości.

public value class void
public struct Void
[System.Serializable]
public struct Void
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public struct Void
type unit = struct
[<System.Serializable>]
type unit = struct
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type unit = struct
Public Structure Void
Dziedziczenie
Atrybuty

Uwagi

Struktura Void jest używana w System.Reflection przestrzeni nazw, ale rzadko jest przydatna w typowej aplikacji. Struktura Void nie ma elementów członkowskich innych niż te, które wszystkie typy dziedziczą po Object klasie.

Dotyczy