Import Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Import.

public:
 Import();
public Import ();
Public Sub New ()

Dotyczy