IDataSource.DataSourceChanged Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy kontrola źródła danych zmieniła się w jakiś sposób, który wpływa na kontrolki powiązane z danymi.

public:
 event EventHandler ^ DataSourceChanged;
event EventHandler DataSourceChanged;
member this.DataSourceChanged : EventHandler 
Event DataSourceChanged As EventHandler 

Typ zdarzenia

EventHandler

Uwagi

Zdarzenie DataSourceChanged jest wywoływane, gdy właściwości kontrolki powiązanej z danymi lub bazowe dane uległy zmianie w jakiś sposób, co wpływa na powiązania danych między kontrolką związaną z danymi a jego danymi. Na przykład zdarzenie jest zgłaszane, jeśli właściwość nazwy pliku, taka jak DataFile właściwość, jest zmieniana w kontrolce źródła danych opartej na plikach.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa i podnoszenie zdarzeń.

Dotyczy